Ki Hadjar Dewantara http://ping.fm/k5DPh

smk 3 tegal blog semblothongan...